INTERVIU (II) Preşedinte ANRE, Niculae HAVRILEŢ: Estimăm o creştere de circa 8-9% la factura la gaze pentru populaţie în 2015

Publicat pe Categorii Interviuri InvesTenergy, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal INTERVIU (II) Preşedinte ANRE, Niculae HAVRILEŢ: Estimăm o creştere de circa 8-9% la factura la gaze pentru populaţie în 2015

• ANRE analizează investiţiile la Transelectrica şi Transgaz. Pentru serviciul de transport, se anticipează o corecție negativă a venitului reglementat de cca. 140 milioane lei, iar pentru serviciul de sistem, o corecție negativă a venitului reglementat de cca. 3 milioane lei
• Schimbarea furnizorului: consumatorii sunt interesaţi de preţ, servicii şi posibilităţi de negociere

havrilet
Într-un interviu acordat InvesTenergy, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, Dl. Niculae Havrileţ a oferit participanţilor la piaţa energiei informaţii utile pe linie de reglementări şi a răspuns la întrebări care preocupă actorii din energie privind viitoare modificări pe linie de legislaţie, tranzacţionarea gazelor pe bursă, reintroducerea contractelor bilaterale, pregătiri pentru REMIT. Continuăm astăzi cu partea a doua a interviului, alte teme de interes fiind abordate de preşedintele ANRE, şi anume: analiza investiţiilor realizate de Transelectrica şi Transgaz în vederea aprobării venitului reglementat anual și a tarifelor reglementate aferente activităților companiilor; noul model de factură la energie pentru populaţie; evoluţia facturii la gaze pe termen mediu; informarea consumatorilor privind schimbarea furnizorilor de energie şi altele.

Dle Preşedinte, continuăm seria întrebărilor cu societăţile Transgaz şi Transelectrica: ce părere aveți despre profiturile foarte mari înregistrate de aceste companii?

– Aria de competență a ANRE, în ceea ce privește activitatea reglementată de transport al gazelor naturale, cuprinde rata anuală reglementată a costurilor de capital, rata anuală de creștere a eficienței economice, sporul de eficiență economică, costurile operaționale, de capital și costurile preluate direct premise/recunoscute, aprobarea venitului total/venitului reglementat și a tarifelor reglementate aferente activității reglementate. Pentru cea de a treia perioadă de reglementare (iulie 2012 – septembrie 2017), ANRE a stabilit o rată reglementată a costurilor de capital de 7,72% la care se adiționează și un supliment de 1,4% acordat unor anumite categorii de active reglementate, și o rată anuală de creștere a eficienței economice de 3,5% aplicabilă numai asupra costurilor operaționale începând cu cel de-al treilea an al perioadei de reglementare. Prin aplicarea metodologiei tip revenue – cap de stabilire a venitului total și a venitului reglementat sunt premise la fundamentarea acestora numai costurile realizate în mod prudent pentru desfășurarea activității reglementate de prestrare a serviciului de transport intern al gazelor naturale – activitate care se desfășoară în regim de monopol natural. După ajustarea acestor costuri premise cu ratele anuale de inflație și de creștere a eficienței economice, se procedează la determinarea, după caz, a sporului de eficiență economică anual realizat.

Sporul de eficiență economică al activității de transport al gazelor naturale reflectă creșterea de eficiență economică realizată peste rata anuală de creștere a eficienței economice stabilită de ANRE și reprezintă diferența pozitivă dintre nivelul costurilor operaționale aflate sub controlul titularului de licență, permis de ANRE în anul de reglementare și nivelul costurilor operaționale efectiv realizat de titularul de licență în același an, diferență ce se distribuie beneficiarilor serviciilor de transport reglementat în conformitate cu prevederile legislative specifice sectorului gazelor naturale.

Totodată, în evidența patrimonială și gestiunea economică a societății se înregistrează și alte costuri/venituri de exploatare și financiare realizate de societate, care fie nu sunt în sfera de atribuții a ANRE deoarece sunt aferente unor activități din afara sectorului gazelor natural, fie sunt aferente altor activități reglementate/nereglementate din sector și se recuperează prin alte tarife practicate de agentul economic și nu prin tariful reglementat de transport (spre exemplu tarifele de acces la sistemul de transport stabilite prin HG nr.1043/2004, cu modificările și completările ulterioare).

Astfel de costuri/venituri evidențiate patrimonial concură la stabilirea profitului activității economice generale și/sau al activității reglementate de transport. În acest sens, activitatea de transport al gazelor naturale fără transbordare pe teritoriul naționale contribuie substanțial la structura profitului brut realizat de societate în ansamblul activității economice generale, dar și în ansamblul activității de transport desfășurate de SNTGN TRANSGAZ S.A.

Verifică ANRE investițiile realizate de Transgaz?

– Cât privește verificarea investițiilor realizate de SNTGN TRANSGAZ S.A., pentru respectarea prevederilor legislației specifice sectorului gazelor, în vederea aprobării venitului total anual/venitului reglementat anual și a tarifelor reglementate aferente activității reglementate desfășurată într-un an de reglementare ANRE analizează documentația transmisă de societate privind imobilizările corporale și necorporale recepționate și/sau puse în funcțiune ori estimate, solicitate de titularul de licență a fi recunoscute drept costuri de capital aferente anului de reglementare anterior celui în care se realizează ajustarea veniturilor necesare desfășurării activității reglementate de prestare a serviciilor de transport.

Dar la Transelectrica, care este situaţia? Aţi finalizat analiza investiţiilor realizate de această companie?

– Pentru C.N. Transelectrica S.A. – care percepe de la clienții serviciului de transport al energiei electrice, tarife reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem – ANRE a stabilit pentru anul 2014 și ulterior, la începutul peroadei a treia de reglementare (1 iulie 2014-30 iunie 2019) pentru anul tarifar 1 iulie 2014-30 iunie 2015, tarifele reglementate menționate pe baza prognozelor privind veniturile și profiturile reglementate. Față de această prognoză, vor fi aplicate corecții anuale, în conformitate cu prevederile metodologiilor de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice si de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem în vigoare (Ordinul ANRE nr. 53/2013 si, respectiv, Ordinul ANRE nr. 87/2013).

În prezent, ANRE analizează realizările la închiderea anului tarifar 1 iulie 2014-30 iunie 2015 și determină corecțiile necesar a fi aplicate. Deși analiza nu a fost finalizată, s-a constatat că energia electrică introdusă în rețele, respectiv cea extrasă din rețele a crescut cu cca. 14 % (pe fondul creșterii semnificative a exportului de energie electrică), respectiv cu cca. 4 % față de prognoză. Având în vedere că această creștere a condus la obținerea unor venituri din tarif mai mari decât cele prognozate, diferențele se vor reflecta în corecțiile anuale. Astfel, pentru serviciul de transport se anticipează o corecție negativă a venitului reglementat de cca. 140 milioane lei, iar pentru serviciul de sistem, o corecție negativă a venitului reglementat de cca. 3 milioane lei.

La aceste corecții, se vor adăuga cele care rezultă din analiza fiecărui cost reglementat cu prestarea serviciului (costul cu achiziția energiei electrice pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice, costul cu eliminarea congestiilor prin redispecerizare, costuri cu transportul transfrontalier, costuri de operare și mentenanță), precum și corecții ca urmare a diferenţei între planul de investiţii prognozat şi cel realizat în perioada de reglementare, care se aplică la închiderea acestei perioade.

În ceea ce privește investițiile realizate de operatorul de transport și de sistem, sunt recunoscute și incluse în baza reglementată a activelor (care conduce la stabilirea rentabilității capitalului, ce poate fi considerată ca profit reglementat) numai acele investiţii propuse de OTS spre aprobare, care pot fi probate ca oportune și eficiente. Planul de investiții se fundamentează prin planul de dezvoltare a reţelei de transport pe 10 ani, aprobat de ANRE, prin studiile de fezabilitate, precum şi pe baza costurilor specifice ale elementelor de reţea relevante.

De asemenea, în conformitate cu prevederile metodologice, ANRE are dreptul să nu aprobe investiţiile realizate de OTS, dacă acestea nu pot fi probate ca eficiente și dreptul de a limita valoarea planului de investiţii şi a costurilor cu amortizarea, astfel încât să nu fie depăşite limitele de creştere a tarifelor de la un an la altul, de 7 % pentru tariful mediu şi de 10 % pentru tarifele zonale, în termeni reali.

Ce ar însemna pentru România crearea unei uniuni energetice, respectiv stabilirea unui mix energetic european unic? Fostul ministru Razvan Nicolescu susține că proiectul uniunii energetice europene nu va putea fi realizat decât cu condiția înființării unei autorități de reglementare în energie unice la nivelul Uniunii Europene și adoptării unei legislații unitare europene în energie. In aceste condiții, ANRE ar fi subordonată reglementatorului european?

– Comisia Europeană a publicat în data de 25 februarie 2015 strategia sa privind realizarea unei Uniuni energetice solice, dublată de o politică în materie de schimbări climatice orientată spre viitor. Strategia stabilește, în cinci dimensiuni de politică interconectate, obiectivele Uniuni energetice, precum și etapele detaliate pe care Comisia Juncker le va întreprinde pentru a atinge acest obiectiv.

Principalele măsuri privesc adoptarea unei noi legislații menite să redefinească și să reformeze piața energiei electrice, asigurarea unei mai mari transparențe în ceea ce privește contractele pentru gaze, dezvoltarea substanțială a cooperării regionale ca un pas important în vederea creării unei piețe integrate, cu un cadru mai strict reglementat, adoptarea de noi acte legislative pentru a asigura furnizarea de energie electrică și gaze naturale, majorarea finanțării din partea UE pentru eficiența energetică sau stabilirea unui nou pachet privind energia din surse regenerabile, orientarea strategiei europene de cercetare și inovare în domeniul energiei, raportarea anuală privind „starea Uniunii energetice”.

Cerințele privind decarbonizarea economiei, promovarea în continuare a surselor regenerabile, a eficienței energetice si cele privind reducerea gazelor cu efect de seră vor influența semnificativ structura mixului energetic la nivel național in statele membre UE. Vor fi necesare modificari structurale ale sectorului de producere fără însă a neglija rolul resurselor interne și a tehnologiilor cu emisii scazute de carbon, asigurarea unui pret accesibil la consumatorul final în conditiile promovarii unor tehnologii curate dar scumpe.

O piață internă a energiei care funcționează corect necesită un cadru de reglementare eficace. Cel de-al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei a înființat organisme care să asigure cooperarea între operatorii de sisteme de transport și autoritățile de reglementare. În contextul discuției privind concepția pieței, funcționarea acestor organisme va fi consolidată. În prezent, deciziile luate de aceste organisme continuă să reflecte puncte de vedere naționale. Exploatarea sistemelor de transport va trebui să devină mult mai integrată pentru a răspunde provocărilor sistemului energetic transformat. Rețelele europene ale operatorilor de sisteme de transport de energie electrică și de gaz (ENTSO-E/G), care au fost de asemenea instituite prin cel de-al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei, trebuie să fie modernizate pentru a îndeplini un asemenea rol. Vor trebui create centre operaționale regionale, care să poată planifica și gestiona în mod eficace fluxurile transfrontaliere de energie electrică și de gaz.

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) a fost înființată prin cel de-al treilea pachet legislativ privind piața internă a energiei, pentru a furniza asistență autorităților naționale de reglementare, în special în ceea ce privește aspectele transfrontaliere. Cu toate acestea, în prezent ACER acționează în principal prin emiterea de recomandări și de avize, dispunând de foarte puține drepturi decizionale. Reglementarea la nivelul UE a pieței unice ar trebui consolidată, printr-o întărire a competențelor și a independenței ACER de a îndeplini funcții de reglementare la nivel european, pentru ca aceasta să poată monitoriza efectiv dezvoltarea pieței interne a energiei și a normelor de piață conexe, precum și să abordeze toate aspectele transfrontaliere necesare creării unei piețe interne omogene. Un model similar este aplicat în domeniul pietelor financiare europene, în care agenția europeană ESMA are puteri decizionale mai mari decât ACER.

Cu privire la acest aspect, domnul Alberto Pototschnig, directorul ACER declara în luna februarie a acestui an că Agenția este pregătită să-și asume noi responsabilități privind monitorizarea funcționării și dezvoltării unei piețe unice europene, capabilă să asigure tuturor consumatorilor de energie o paletă largă de opțiuni în special legate de schimbarea furnizorului, calitatea serviciilor și prețuri mai bune.

Sunteți mulțumit de modul în care sunt informați consumatorii de posibilitatea de a-și schimba furnizorul de energie și de gaze? Costurile furnizorilor cu informarea consumatorilor vor fi recunoscute de ANRE, ceea ce înseamnă că se vor regăsi în facturile românilor?

– Printre obiectivele principale ale activităţii de comunicare şi informare ale ANRE privind schimbarea furnizorului de energie electrică și gaze naturale se regăsește creşterea gradului de informare a opiniei publice cu referire la cadrul de reglementare asociat acestui aspect. Astfel, activitatea de informare a ANRE în această chestiune se concentrează, în principal, pe furnizarea clarificărilor solicitate de consumatori fie telefonic, fie în scris, în format electronic şi pe suport de hârtie sau chiar la sediu. Informarea consumatorilor s-a realizat şi prin intermediul mass media, prin comunicatele de presă transmise ziarelor cotidiene, posturilor de televiziune şi de radio, interviuri şi răspunsuri la întrebările adresate direct de către jurnalişti.

Totodată, în scopul realizării unei comunicări eficiente, la pagina de internet a autorității a fost creată o rubrică specială, dedicată schimbării furnizorului de energie electrică/gaze naturale prin intermediul căreia se asigură accesul rapid şi uşor la informaţiile necesare, consumatorii având posibilitatea să consulte lista furnizorilor de energie electrica care activeaza pe piata cu amanuntul sau, după caz, lista operatorilor economici titulari de licenta de furnizare a gazelor naturale si linkurile catre ofertele-tip ale furnizorilor care utilizeaza aceasta facilitate, precum și scurte materiale informative, în care sunt prezentate pe scurt, principalele aspecte legate de schimbarea furnizorului. Pe lângă aceste măsuri, ANRE a pus la dispoziţia consumatorilor finali și o linie telefonică gratuită, dedicată exclusiv informarii consumatorilor cu privire la schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale.

ANRE a instituit însă și obligații de informare pentru furnizorii de energie electrică și gaze naturale. Astfel, în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2013, Capitolul VII este dedicat în exlcusivitate obligațiilor furnizorilor în vederea asigurării informării corecte și complete a clienților finali de energie electrică, inclusiv cu privire la procesul de schimbare a furnizorului, iar pe segmentul gaze naturale ANRE a emis şi aprobat Ordinul nr. 106/2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, document care stipulează obligațiile de informare ale furnizorilor de gaze naturale în vederea asigurării accesului clienţilor finali la informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor natural, atât în etapa precontractuală, cât şi în cea contractuală.

Rezultatele din ultima perioadă ne arată că numărul de solicitări de informații pe marginea acestui subiect este în continuă creștere, ceea ce denotă eficiența instrumentelor de comunicare introduse de ANRE (inclusiv prin intermediul reglementărilor emise), dar și interesul consumatorilor pentru cunoașterea drepturilor pe care le au odată cu introducerea cadrului de reglementare care permite tuturor consumatorilor de energie electrică/gaze naturale, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), sa uzeze de dreptul de eligibilitate, adică, sa isi alega furnizorul de energie electrică/gaze natural dorit si sa incheie cu acesta contracte pentru furnizarea negociată pentru locul sau locurile sale de consum.

În ceea ce privește costurile pentru desfăşurarea activităţii de informare a clienţilor finali, doresc să subliniez faptul că, din anul 2009 este în vigoare Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 86/2009, prin care au fost instituite prevederi referitoare la obligațiile de informare aplicabile activităţii de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale în relaţia dintre titularii licenţei de furnizare şi consumatorii casnici şi micii consumatori de energie electrică. Astfel, costurile justificate aferente activităţii de informare prevăzute în acest regulament sunt recunoscute la fundamentarea preţurilor şi a tarifelor reglementate din domeniul energiei electrice, în limita a maximum 1% din costurile proprii anuale, aferente activităţii de furnizare reglementată, iar costurile justificate aferente activităţii de informare sunt recunoscute la fundamentarea preţurilor reglementate din domeniul gazelor naturale, în limita a maximum 0,5% din valoarea costurilor operaţionale anuale fundamentate și recunoscute pentru activitatea de furnizare în regim reglementat, din care se exclude valoarea costurilor aferente activității de informare care face obiectul regulamentului.

În prezent, acest regulament este supus consultării publice în vederea revizuirii pentru actualizarea prevederilor sale ca urmare a Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, iar propunerea de revizuire nu conține însă modificări față de costurile justificate aprobate în anul 2009 prin Ordinul 86/2009.

Este utilizată linia telefonică gratuită 0800.800.410 a ANRE, dedicată informării consumatorilor cu privire la schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale?

– Linia telefonică gratuită dedicată schimbării furnizorului de energie electrică/gaze naturale a avut un real succes încă din prima zi de lansare, iar acest fapt s-a datorat în mare măsură receptivității deosebite cu care mass-media (presă scrisă și audiovizuală) a preluat mesajul nostru și l-a făcut cunoscut publicului.
Pot spune ca interesul consumatorilor pentru utilizarea liniei telefonice gratuite nu s-a diminuat, aceasta fiind disponibilă zilnic, între orele 8.00 – 16:30, cu excepţia zilelor de sambătă şi duminică și a zilei de vineri, când programul este 8:00-14:00.

Din constatările de până acum, subiectele de interes ale consumatorilor care solicită informații legate de schimbarea furnizorului prin intermediul linei gratuite s-au axat, în principal, pe avantajele derivate din promovarea concurenţei ca soluţie pentru stabilirea preţului, pe aspectele ce țin de calitatea serviciilor de furnizare, pe existența unor posibile repercusiuni din partea furnizorului implicit dacă vor dori să schimbe furnizorul, de zonele de deservire ale furnizorilor din piata concurentiala (judet, sector, etc), daca acestia practica tipurile de tarife ale furnizorului implicit (ex. tarif noapte/zi), de posibilitatile de negociere cu furnizorii a termenilor şi condiţiilor privind prestarea serviciului de furnizare, de costurile procesului de schimbare a furnizorului, de modificări de ordin tehnic implicate, etc.

Se mai renegociază calendarul liberalizării prețului la gaze pentru consumatorii casnici?

– Calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gaze naturale a fost agreat cu organismele internaționale şi ulterior aprobat de Guvernul României, prin Memorandum, în luna mai 2012, acesta conţinând preţul producţiei interne de gaze naturale şi estimări ale procentelor de creştere ale preţurilor reglementate până la data de 1 octombrie 2018.

Având în vedere aceleaşi deziderate ca şi cele de la stabilirea calendarului de liberalizare din 2012, la sfârşitul lunii ianuarie şi începutul lunii februarie 2015, au avut loc întâlniri cu reprezentanţii BM/FMI/CE pe tema actualizării calendarului de liberalizare a preţului gazelor naturale din producţia internă. Zilele trecute s-a aflat la București Misiunea tehnică a Fondului Monetar Internațional FMI și Comisiei Europene, iar pe agenda discuțiilor a figurat și o serie de întâlniri în vederea continuării discuțiilor anterior menționate.

Ca urmare a discuţiilor avute, părțile au căzut de acord asupra necesității modificării structurii actuale a calendarului de liberalizare a preţului gazelor pentru consumatorii casnici. Ca urmare, Guvernul Romaniei, ţinând cont şi de propunerile făcute de ANRE, va aproba o nouă variantă de grafic pentru eliminarea graduală a preturilor reglementate la clienții casnici de gaze naturale până în 2018, în ajustările să se facă anual și nu trimestrial, ca până în prezent.

Cu cât va crește factura finală a consumatorilor casnici de gaze în următorii 3 ani?

– Pe lângă cerințele privind implementarea pașilor programați în Memorandumul de Înțelegere, preţurile finale reglementate pentru clienţii casnici de gaze naturale sunt determinate și de ajustarea tarifelor aferente serviciilor reglementate aferente serviciilor de distribuţie, transport, și înmagazinare, precum și de evoluţia preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă, un element esenţial, cu pondere semnificativă în preţurile finale reglementate ale clienţilor casnici.

Având în vedere că ANRE nu are la dispoziţie valorile viitoare ale preţului producţiei interne de gaze naturale (la această dată, nu există o hotărâre a guvernului care să stabilească preţul producţiei interne de gaze naturale după data de 30 iunie 2015, dată până la care este în vigoare prețul de achiziție stabilit prin HG nr.5/2015) şi că prerogativa Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nu stabileşte acest preţ pentru o perioadă mai lungă de timp, o evoluție a preţului reglementat pentru clienţii casnici pentru perioadele viitoare este greu de estimat.

La o primă analiză, estimăm că, pentru acest an, creşterea va fi de circa 8-9%. Din acest procent, 1-2% reprezintă costurile de înmagazinare a gazelor de care vom avea nevoie la iarnă, iar la tariful de transport nu va fi creștere în acest an.

ANRE lucrează la o simplificare a facturilor pentru populație? Când vor avea românii noi facturi la energie și cum vor arăta acestea?

– Într-adevăr, ANRE a făcut demersurile pentru introducerea unui model unic de factură, menit să ducă la simplificarea facturilor pentru consumatorii casnici şi cei noncasnici pentru care furnizarea energiei electrice este asigurată de către furnizorii de ultima instanță (FUI) încă de anul trecut. Astfel, ca anexă la noul format al contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aplicabile clienţilor finali ai FUI (contracte cadru care, pentru respectarea prevederilor privind transparenţa decizională, au fost supuse consultării publice în două rânduri), figurează o propunere referitoare la formatul unic al facturii, forma finală a acesteia şi a contractelor-cadru urmând să fie stabilite după finalizarea analizei propunerilor/observațiilor transmise de participanții la piață.

Pentru asigurarea tuturor condițiilor în vederea înțelegerii elementelor facturii existente, ANRE a publicat (la rubricile Info consumatori/Informatii esentiale de la pagina de internet) un model explicativ al facturii de energie electrică pentru consumatorii casnici, care conține explicații detaliate privind semnificatia termenilor din factură. De asemenea, ANRE a solicitat furnizorilor de ultimă instanță transmiterea de explicaţii privind elementele facturilor utilizate de aceștia, inclusiv prin publicarea pe site-urile proprii a explicațiilor privind conţinutului facturii.


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *