Marius VLADU, Director ANRE: Furnizorii trebuie să aibă un comportament adecvat pe piaţă. Să propună consumatorilor contracte corecte fără clauze echivoce

Publicat pe Categorii Interviuri InvesTenergy, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Marius VLADU, Director ANRE: Furnizorii trebuie să aibă un comportament adecvat pe piaţă. Să propună consumatorilor contracte corecte fără clauze echivoce

Comparatorul de prețuri: La sfârșitul lunii iunie, existau 14-15 oferte la prețuri mai mici decât cele ale furnizorilor de ultimă instanță în zonele unde aceștia activează.  La nivel de București, consumatorii casnici de energie electrică aveau la dispoziție pe piața liberă 45 de oferte de contracte la prețuri mai mici decât cele oferite de FUI

Interesul companiilor de furnizare pentru extinderea ariei de clienți se face deja simțit, fapt dovedit și de reacţia rapidă a acestora la modificările apărute în structura cererii ca o consecința directă a procesului de liberalizare din România, susține Marius Vladu, Directorul  Direcției Comunicare, Cooperare și Relația cu Parlamentul din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. De exemplu, la sfârșitul lunii iunie, potrivit datelor afișate de comparatorul de prețuri lansat de Autoritate, în toate zonele unde sunt furnizori de ultimă instanță, existau 14-15 oferte la prețuri mai mici decât cele ale furnizorilor de ultimă  instanță.  De asemenea, potrivit comparatorului, zilele trecute, la nivel de București, consumatorii casnici de energie electrică aveau la dispoziție pe piața liberă 45 de oferte de contracte la prețuri mai mici decât cele oferite de furnizorul de ultimă instanță. Într-un interviu acordat InvesTenergy, Directorul de comunicare al ANRE, Marius Vladu, a  prezentat obligațiile furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, inclusiv cele privind protecţia consumatorilor și în ce măsură au fost îndeplinite pe parcursul anului 2016. Furnizorii trebuie să aibă un comportament adecvat pe piaţă și să propună consumatorilor contracte corecte, fără clauze echivoce de natură să-i inducă în eroare, a subliniat Vladu.

 

 – Pentru responsabilizarea în mai mare măsură a furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, ANRE a instituit o serie de obligații privind activitatea acestora de informare a clienților finali proprii. Despre ce obligații este vorba?

–  Așa este. ANRE a impus furnizorilor obligații de informare a clienților proprii, dar nu s-a limitat numai la aceasta, ci a stabilit și un sistem unitar de raportare referitor la desfăşurarea activităţii de informare a clienţilor finali. Este un sistem care ne permite să monitorizăm, mai riguros, îndeplinirea obligațiilor de informare impuse și să sintetizăm, anual, rezultatele monitorizării acestei activități.

Astfel, principalele domenii impuse furnizorilor de ANRE pentru desfășurarea acțiunilor de informare a consumatorilor proprii sunt:  drepturile și obligațiile clienților finali, prețurile și tipurile de tarife reglementate practicate, modalități de măsurare, facturare, conţinutul facturii și mijloacele de plată, principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice, relevante pentru consumatori, procedura, etapele și documentele necesare procesului de soluționare/mediere a neîntelegerilor precontractuale, principalele condiţii generale de contractare, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la servicii, denunţarea unilaterală a contractului, procedura, etapele și documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului.

–  Ați afirmat că sistemul unitar de raportare permite ANRE să sintetizeze, anual, rezultatele monitorizării activității de informare. Ne puteți spune în ce măsură și-au îndeplinit furnizorii aceste obligații în 2016?

 – În 2016, numărul furnizorilor monitorizați de ANRE a fost de 185. Din aceștia, 106 au fost agenţi economici titulari ai licenţei pentru activitatea de furnizare energie electrică și 79 au fost agenţi economici titulari ai licenţei pentru activitatea de furnizare gaze naturale.

 Analiza rezultatelor monitorizării activităţii de informare arată că ponderea titularilor de licențe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, care au întocmit și au înaintat ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienților finali a fost de 90%, iar ponderea clienților finali informați de către aceștia în anul 2016 este de 99%. În domeniul gazelor naturale, ponderea furnizorilor care au întocmit și au înaintat ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienților finali a fost de 91%, iar ponderea consumatorilor finali informați de către furnizorii de gaze naturale în anul 2016 este de 99,92%.

 Rezultatele monitorizării în anul 2016 mai arătă că, în domeniul energiei electrice, informarea consumatorilor prin mass-media scrisă naţională şi/sau locală a fost realizată de toţi furnizorii pentru care numărul de clienţi finali este mai mare de 1000 pentru oricare din lună a anului calendaristic, iar în domeniul gazelor naturale activitatea de informare a consumatorilor prin mass-media scrisă naţională şi/sau locală a fost realizată de toţi furnizorii pentru care numărul de clienţi finali este mai mare de 1000 pentru oricare din lună a anului calendaristic, cu excepția unui număr de 3 furnizori din această categorie.

 De asemenea, informarea consumatorilor de energie electrică prin intermediul materialelor informative a fost realizată în proporție de 53% de către titularii de licențe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice monitorizaţi, ponderea clienților finali informați astfel fiind de 95%, iar în domeniul gazelor naturale informarea clienților finali prin intermediul materialelor informative a fost realizată în proporție de 70%, ponderea clienților finali informați astfel fiind de 99,69%.

O pondere semnificativă a avut-o informarea consumatorilor prin intermediul paginii de internet, în domeniul energiei electrice aceasta a fost realizată de 93% din furnizorii monitorizaţi, restul de 7% având pagina de internet în construcţie sau incompletă, iar în domeniul gazelor naturale, informarea consumatorilor prin intermediul paginii de internet a fost realizată de 96% din furnizorii monitorizaţi, restul de 4% având pagina de internet în construcţie sau incompletă.

Sunt rezultate îmbucurătoare, care se datorează și activităților de control desfășurate de autoritate care au avut ca obiect verificarea modului în care furnizorii de energie electrică şi gaze naturale duc la îndeplinire obligațiile de raportare privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, precum și obligațiile de raportare către ANRE privind activitatea de informare.

–  Prezentați-ne, vă rugăm, rezultatele activității de control efectuate de autoritatea de reglementare.

 – Dați-mi voie să mă refer la analiza pe care am finalizat-o pentru anul 2016, care cuprinde date relevante referitoare la activitatea noastră de control, dar și la modul în care  operatorii economici din sector respectă reglementările emise în relația cu clienții finali.

Astfel, activitatea de control a ANRE s-a realizat conform programului anual de control aprobat pentru anul 2016 prin acțiuni de control de tip inspecție, și suplimentar prin acțiuni de control de tip verificare și supraveghere, rezultate din activitățile curente ale compartimentelor de specialitate din cadrul ANRE

În anul 2016, s-au efectuat 684 acțiuni de control de tip inspecție prevăzute în programul de control,  iar suplimenta au fost efectuate 309 acțiuni de control de tip verificare și 377 de acțiuni de control de tip supraveghere.

În urma acţiunilor de control efectuate, în anul 2016, au fost întocmite 767 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, fiind aplicate pentru neregulile constatate un număr de 1358 sancțiuni contravenționale, repartizate astfel;

  • 824 în domeniul energiei electrice;
  • 496 în domeniul gazelor naturale;
  • 38 în domeniul eficienței energetice

Prin procesele – verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, au fost aplicate amenzi în cuantum total de 22.374.242,42 lei. Din totalul de 767 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, 10 au fost aplicate unor persoane fizice și 757 au fost au fost aplicate unor agenți economici.Acțiunile de control au vizat cu preponderență titularii de licențe/autorizații/atestate emise de către ANRE, iar repartizarea sancțiunilor pe tipuri de operatori se prezintă astfel:

Repartizarea sancțiunilor pe tipuri de operatori economici
Tip Operator Economic Nr. total sancțiuni aplicate Sumă totală amenzi aplicate (lei)
Licențiați EE74714.869.022,42
Licențiați GN3456.301.000,00
Atestați EE50219.000,00
Autorizați GN143782.000,00
Eficiență Energetică3870.220,00
Alții (PF, PFA, Dezvoltatori, OD)35133.000,00
Total135822.374.242,42

Pe lângă activitatea specifică de control, ANRE desfășoară și o susținută activitate de analiză și soluționare a petițiilor adresate de consumatori. De la răspunsuri în scris cuprinzând lămuriri, explicaţii şi referiri la legislaţia în vigoare, la verificări la faţa locului și analize complexe, până la discuţii directe cu părţile implicate, modul de rezolvare a petiţiilor este diferit, în funcţie de problemele abordate.

În cazul când problemele sesizate în petiţii s-au referit la nerespectarea unor prevederi legale, de către participanții la piața de energie, ANRE a transmis acestora scrisori de atenţionare prin care s-au stabilit măsuri de conformare faţă de prevederile legale în vigoare şi/sau au fost luate măsurile legale de aplicare a unor sancţiuni contravenţionale.

În anul 2016 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 4668 petiţii, formulate de către persoane fizice şi juridice beneficiare/solicitante a serviciilor prestate de către operatorii economici din sectoarele energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice.  Din numărul total, în sectorul energiei electrice și termice au fost înregistrate 2979 petiții iar în sectorul gazelor naturale 1689 petiții.

–  La finele acestui an, se încheie ultima etapă a procesului de eliminare a tarifelor reglementate pentru consumatorii casnici de energie electrică care, după cum știm, a fost stabilit prin calendarul de liberalizare. Au motive consumatorii să se teamă de această liberalizare?

 – Eliminarea tarifelor reglementate la consumatorii casnici de energie electrică este rezultatul firesc al desfășurării procesului de liberalizare a pieței de energie electrică, proces început în iulie 2007, când România, împreună cu alte 13 țări membre ale Uniunii Europene, și-a deschis către concurenta a piețelor de energie, proces care a cunoscut un ritm mai accelerat, odată cu implementarea etapelor prevăzute în calendarul de liberalizare.

Ca urmare a progresului înregistrat privind dezvoltarea pieței de energie și a elaborării, de către ANRE, a cadrului legal care sa permită și consumatorilor casnici de energie electrică să își aleagă furnizorul, astfel încât să poată beneficia de un preț cât mai bun,  toți consumatorii de energie electrică au în prezent, posibilitatea să încheie contracte pentru furnizarea energiei electrice in condiții de concurență cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice de pe teritoriul României care activează în piața cu amănuntul, inclusiv cu furnizorul implicit.

Procesul de schimbare (alegere) a furnizorului este gratuit, nu implică modificări de ordin tehnic, care să conducă la cheltuieli suplimentare, deoarece soluția de alimentare nu se schimbă. Consumatorii pot schimba furnizorul și in situația in care există restanțe la plată facturii, regularizarea obligațiilor de plată urmând să se facă în termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare. De asemenea, consumatorii pot schimba furnizorul în orice zi calendaristică, având dreptul să denunţe unilateral contractul de furnizare, bineînțeles, cu respectarea condiţiilor contractuale și a obligației de notificare a furnizorului existent de încetarea contractului de furnizare cu cel puțin 21 de zile înainte.

Poate este important de știut și faptul că, la solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia să întreprindă demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea. Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către operatorul de retea (OR) în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă operatorul de retea are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiată de clientul final respectiv.

–  Aveți o statistică a numărului de clienți casnici care și-au schimbat furnizorul de energie electrică până acum?

 – Pot să vă spun că, la sfârșitul lunii martie, numărul clienților casnici de energie electrică alimentați în regim concurențial, adică a celor care au ales să treacă de la tarife reglementate la tarife concurențiale a fost de 817. Chiar dacă nu este foarte mare, comparativ cu lunile ianuarie și februarie, numărul acestora este în creștere, așa cum se poate vedea în tabelul de mai jos, în care sunt prezintate vânzările furnizorilor în regim concurenţial către clienţii finali casnici pe lunile ianuarie si februarie.

Nr. crtLuna de raportareEnergia electrică furnizatăNumărul clienților casnici
TOTAL [MWh]din care FUI [MWh]TOTALdin care FUI
1Ian 201757.85146.109272.278217.510
2Feb 201762.87451.198322.375262.522
3Mar 201775.96563.398379.817316.794

Așa cum am spus mai sus, alegerea sau schimbarea furnizorului de energie electrica nu este un proces complicat. Consumatorul trebuie să parcurgă lista furnizorilor care activează în piața cu amănuntul pentru consultarea ofertelor, iar după consultarea acestora, clientul final alege una dintre ofertele-tip publicate de furnizor sau negociază condițiile furnizării.

După ce consumatorul şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, aceștia încheie contractul de furnizare a energiei electrice, iar contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul existent.

Pentru a veni în ajutorul consumatorilor casnici și noncasnici care sunt interesați să-și aleagă sau să-și schimbe furnizorul de energie electrică sau de gaze naturale, începând din iunie anul acesta, ANRE a pus la dispoziția clienților finali un instrument de comparare a prețurilor, așa numitul comparator de prețuri.

Acesta funcționează pe site-ul nostru pe segmentul energie electrică, fiind o aplicație interactivă în care furnizorii concurențiali își încărca datele referitoare la ofertele practicate și care le permite clienților finali să facă o comparație între prețurile din ofertele furnizorilor concurențiali și tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanță.

De exemplu, la sfârșitul lunii iunie, potrivit datelor afișate de comparator, în toate zonele unde sunt furnizori de ultimă instanță, existau 14-15 oferte la prețuri mai mici decât cele ale furnizorilor de ultimă  instanță.  De asemenea, potrivit comparatorului, zilele trecute, la nivel de București, consumatorii casnici de energie electrică aveau la dispoziție pe piața libera 45 de oferte de contracte la preturi mai mici decât cele oferite de furnizorul de ultimă instanță.

Iată, așadar, că interesul companiilor de furnizare pentru extinderea ariei de clienți se face deja simțit, fapt dovedit și de reacţia rapidă a acestora la modificările apărute în structura cererii ca o consecința directă a procesului de liberalizare din România.

–  În finalul discuției noastre, v-aș ruga să reamintiți consumatorilor care sunt principalele aspecte pe care trebuie sa le aiba in vedere la alegerea ofertelor?

 – La alegerea ofertelor furnizorilor, fie că sunt solicitate de consumator, fie că sunt transmise de furnizori din proprie inițiativă, este recomandat sa se facă o analiză comparativă a informaţiilor conţinute în acestea cu privire la preţ, durată, modalitati de plată, conditii de incetare a contractului, clauze penalizatoare, modalitati de transmitere a facturii etc. și chiar o comparație cu condițiile de furnizare existente, astfel încât să poată alege în cunoștință de cauză.

Consumatorul trebuie, de asemenea, să se asigure că ofertele au condiții avantajoase pe întreaga perioadă a contractului și că respectă prevederile legale privind componentele care vor fi incluse în factura finală (ex.: certificate verzi, contribuția pentru cogenerarea de inalta eficienta etc).

Este, de asemenea, important de luat în considerare şi analizarea următoarelor aspecte:

  • evaluarea valorii totale a facturii de energie electrică comparativ cu valoarea facturii curente;
  • condiţiile de facturare (analiza condiţiilor de plată) comparativ cu condiţiile menţionate în contractul de furnizare actual;
  • perioada pentru care urmează a se aplica tariful menţionat în ofertă;
  • perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract.

Iar dacă doreşte să beneficieze de serviciul universal și îndeplineşte condiţiile legale  pentru acesta, clientul final se poate adresa furnizorului de ultima instantă (FUI) pentru furnizarea în regim de serviciu universal.  Potrivit Legii 123/2012, serviciul universal este definit ca fiind  serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil conform raportărilor fiscal anuale care nu depăşeşte 10 milioane de euro, la un nivel de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii.

Ca o concluzie a celor de mai sus, aș dori să adaug că furnizorii de energie electrică trebuie să respecte toate prevederile legale aplicabile, inclusiv cele privind protecţia consumatorilor. Ei trebuie să aibă un comportament adecvat pe piaţă și să propună consumatorilor contracte corecte, fără clauze echivoce de natură să-i inducă în eroare (de exemplu: preţuri atractive, dar nesustenabile şi modificabile într-o scurtă perioadă de timp).  Și aș dori să asigur consumatorii că ANRE va analiza, cu atenție, astfel de comportamente şi va lua măsuri de descurajare sau după caz, de sancţionare a acestora.

 


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *