Electrica Furnizare: Compensare, plafonare și alte facilități acordate pentru plata facturilor la energie, pe înțelesul tuturor

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Electrica Furnizare: Compensare, plafonare și alte facilități acordate pentru plata facturilor la energie, pe înțelesul tuturor

De la 1 noiembrie au intrat în vigoare noi măsuri ce vin în sprijinul consumatorilor de energie electrică și gaze naturale: compensarea, plafonarea, exceptarea și alte facilități acordate pentru plata facturilor la energie. Scopul acestor măsuri este de a proteja consumatorii de efectele creșterii prețurilor la energia electrică și gazele naturale, cauzată în principal de majorarea costului cu care furnizorii achiziționează energia electrică și gazele naturale ca marfă de pe piețele angro de tranzacționare, precizează Electrica Furnizare.

Vă prezentăm un material pregătit de Electrica Furnziare, cu răspunsuri la întrebări frecvente pentru  înțelege cât mai bine mecanismele în vigoare.

Ce înseamnă compensarea consumului de energie electrică și gaze naturale?

Compensarea este un mecanism care vine în sprijinul consumatorilor casnici, astfel încât aceștia să fie protejați de efectele creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale, cauzată în principal de majorarea prețurilor cu care furnizorii achiziționează energia electrică și gazele naturale ca marfă de pe piețele angro de tranzacționare. Concret, statul român acordă lunar consumatorilor o compensație, ce reprezintă o cotă parte din valoarea consumului de energie electrică și gaze naturale, după cum urmează: cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice și cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazului natural din contractul de furnizare al clientului beneficiar. Prin aplicarea compensațiilor, prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub prețul de referință, respectiv de 0.68 lei/kWh  pentru energie electrică (cu TVA și toate tarifele reglementate incluse) și 125 lei/MWh pentru gaze naturale (fără TVA și tarife reglementate incluse).

Pentru ce perioadă se aplică compensarea?

Compensarea energiei electrice și a gazelor naturale se aplică consumului realizat în intervalul 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc ca să beneficiez de compensare în calitate de client casnic?

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie electrică trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:

  • consumul realizat nu trebuie să depășească consumul lunar maxim prevăzut și nici consumul maxim stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării;
  • consumul de energie electrică din perioada de facturare să nu fie mic de 1 kWh pe zi.

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze naturale trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • consumul realizat nu trebuie să depașească consumul lunar maxim prevăzut și nici consumul maxim stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării;
  • consumul de gaze naturale din perioada de facturare să nu fie mai mic de 7 kWh pe zi.

Limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea, aferentă întregului interval noiembrie 2021-martie 2022, este de:

  • 1500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare;
  • echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10.6 kWh per m3, alocat în tranșe lunare.

Consumurile maxime lunare le găsiți accesând link-ul: https://www.electricafurnizare.ro/cms/comunicate-de-presa/2021/compensare-plafonare-facilitati/

Față de limitele maxime de consum de mai sus se acceptă o abatere în plus de 10% în favoarea beneficiarului compensației.

Cum se determina valoarea în lei a compensației pentru clienții casnici?

Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea unitară a compensației (cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice și 33% din valoarea componentei prețului gazului natural) și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației, dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul maxim lunar, precum și cu consumul maxim aferent întregii perioade.

Cum identific compensația în factura de energie electrică sau gaze naturale?

Compensația este evidențiată cu semnul „minus” în fiecare factură/anexă a facturii de energie electrică sau gaze naturale emisă pentru perioada de consum noiembrie 2021-martie 2022.

Consumatorii noncasnici beneficiază de compensarea consumul de energie electrică și gaze naturale?

  • IMM-urile, cabinetele medicale individuale și alte profesii liberale, microîntreprinderile, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale beneficiază de următoarele măsuri de sprijin:exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență şi accizei;
  • exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.

Cum pot beneficia consumatorii noncasnici de scutirile de mai sus?

Pentru a putea beneficia de aceste facilități, consumatorii noncasnici trebuie să depună o cerere, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, la furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.

Sunt consumator casnic vulnerabil și beneficiez de ajutor financiar conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Voi beneficia și de compensarea consumului de energie electrică și gaze naturale?

Clienții casnici de energie electrică și gaze naturale beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021, vor beneficia de compensare doar în situația în care compensarea este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili. Aceasta va fi calculată ca diferență dintre compensarea de cel mult 0,291 lei/kWh în cazul energiei electrice și cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazului natural și nivelul ajutorului acordat în calitate de consumator vulnerabil.

Condominiile beneficiază de compensarea consumului de gaze naturale?

Condominiile cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale care au un singur punct de consum ce deserveşte spațiile locative din condominiu beneficiază de compensarea consumului de gaze naturale.

Compensația pentru consumul de gaze naturale al condominiului va fi evidențiată în facturile emise asociației de proprietari/locatari.

În cazul condominiilor, consumul zilnic de referință se determina ca produs între consumul zilnic de referință prevăzut pentru clienții casnici și numărul de spații locative care fac parte din condominiu. Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administraţiei condominiului sau proprietarii din condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a consumului total şi consumul corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului.

Ce înseamnă plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale?

Plafonarea reprezintă o masură dedicată protejării consumatorilor de energie electrică împotriva efectelor creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale, cauzate de majorarea  prețurilor cu care furnizorii achiziționează energia electrică și gazele naturale ca marfă de pe piețele angro de tranzacționare. Plafonarea vizează prețul final la energie electrică și gaze naturale facturat clienților casnici de furnizorii de energie, care nu poate depăși următoarele valori:Pentru energie electrică: 1 leu kWh, care include componenta de preț a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, servicii de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, abonamentul, TVA;

Pentru gaze naturale: 0,37 lei/kWh, care include prețul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, acciza tariful de distribuție, abonamentul, TVA.

Pentru ce perioadă se aplică plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale?

Plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale se aplică pentru intervalul noiembrie 2021-martie 2022.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc ca să beneficiez de plafonarea prețului energiei?

Prețurile energiei electrice, respectiv cel al gazelor naturale, vor fi plafonate pentru clienții casnici, precum și pentru spitale publice și private, unităţi de învăţământ publice și private şi creșe, organizaţii neguvernamentale, unitățile de cult, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale.

Pentru a putea beneficia de aceste facilități, consumatorii noncasnici de mai sus trebuie să depună o cerere, însoțită de o declarație pe proprie răspundere, la furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale.

Ce reprezintă facilitățile acordate consumatorilor vulnerabili?

Facilitățile acordate consumatorilor vulnerabili reprezintă măsuri de protecție socială, după cum urmează:

1. Măsuri financiare:

a) ajutor pentru încălzirea locuinței;

b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului;

c) ajutor pentru achiziționarea, în cadrul unei locuințe, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, răcirea, încălzirea și asigurarea apei calde de consum, pentru înlocuirea aparatelor de uz casnic depășite din punct de vedere tehnic și moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum și pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

d) ajutor pentru achiziționarea de produse și servicii în vederea creșterii performanței energetice a clădirilor ori pentru conectarea la sursele de energie.

2. Măsuri nonfinanciare: facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectării de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili conform legii, precum și consilierea și informarea transparentă și accesibilă a populației cu privire la sursele de energie, costuri și proceduri de acces la acestea.

Care sunt criteriile de încadrare în categoria de consumatori vulnerabili?

Consumatorii vulnerabili se încadrează în următoarele categorii:

a) consumatori vulnerabili din motive de venit – familia sau persoana singură al cărei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure se încadrează în 1.386 lei/persoană în cazul familiei și 2.053 lei în cazul persoanei singure.

b) consumatori vulnerabili din motive de vârstă – persoanele vulnerabile din motive de venit care au împlinit vârsta standard de pensionare.

c) consumatori vulnerabili din motive de sănătate -persoanele care, fie necesită aparate electrice pentru menținerea în viață sau pentru menținerea stării de sănătate, fie prezintă probleme de sănătate care împiedică sau restricționează mobilitatea și/sau deplasarea acestora ori necesită modalități de informare și comunicare adaptate nevoilor specifice.

d) consumatori vulnerabili izolați – familiile și persoanele singure ale căror locuințe se află în zone izolate sau în așezări informale potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Cum pot obține ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul de energie în calitate de consumator vulnerabil conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie?

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă consumatorilor vulnerabili pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat, care trebuie depusă la primăria în raza căreia au locuința.

Ce se întâmplă dacă în factura emisă în cursul lunii noiembrie nu sunt evidențiate aceste facilități?

Facilitățile aferente lunii noiembrie se vor regăsi evidențiate în următoarea factură emisă pentru locul de consum în cauză.

Având în vedere noile reglementări din domeniul energiei care vin în sprijinul consumatorilor, am demarat o serie de optimizări ale sistemului informatic care să permită evidențierea în cadrul facturilor de energie electrică sau gaze naturale a compensării, plafonării și, după caz, exceptării de la plată. Prin urmare, în situația în care nu veți identifica imediat aceste facilități în cadrul facturii dumneavoastră, vă asigurăm că ele vor fi evidențiate în următoarea factură și ca aplicarea acestora va fi efectuată, conform legii, pentru consumul realizat în intervalul 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.

Material realizat de Electrica Furnizare.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.