SGG a făcut anunțul. Se recrutează pentru Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica. Candidații interesați pot depune dosarele până pe 3 septembrie. Numirea noilor supraveghetori cu mandate de 4 ani, în a doua parte a lunii octombrie

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential SGG a făcut anunțul. Se recrutează pentru Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica. Candidații interesați pot depune dosarele până pe 3 septembrie. Numirea noilor supraveghetori cu mandate de 4 ani, în a doua parte a lunii octombrie

Secretariatul General al Guvernului a anunțat inițierea procesului de recrutare și selecție de candidați pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica.

Procesul de recrutare și selecție va dura 55 zile, urmând ca Transelectrica să aibă un nou CS în a doua jumătate a lunii octombrie. Pentru depunerea şi evaluarea dosarelor de candidatură, pe o listă lungă, sunt alocate 30 zile calendaristice de la data publicării anunţului.  Urmează selecția inițială – max. 5 zile, candidaţii aflaţi pe lista lungă vor fi intervievaţi.  După care selecţia finală, alte 5 zile, candidaţii aflaţi pe lista scurtă vor intra în procesul de evaluare a competenţelor prin metoda „Centru de evaluare”. În maximum 15 zile de la emiterea propunerilor de nominalizare, candidaţii selectaţi pe lista scurtă vor depune declaraţia de intenţie. Fiecare dintre aceste etape sunt eliminatorii.

Candidații interesați vor depune dosarele până cel târziu în data de 3 septembrie 2020.

Ariile de responsabilitate prospectate pentru a putea ocupa postul de Membru al Consiliului de Supraveghere al Transelectrica sunt:

M1 – Leadership și Management

M2 – Strategie economică, expertiză investiții și achiziții

M3 – Strategie financiară, digitalizare și relații externe

M4 – Strategii de dezvoltare afaceri, studii și plan de marketing

M5 – Guvernanță Corporativă și relații publice

M6 – Management juridic, supraveghere și analiză

M7 – Operare infrastructură.

Potrivit Anunțului, procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica. Procesul se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ale Legii 46/2008.

Pe lângă  cererea de înscriere,  declaraţia conflict de interese și alte declarații, candidatul la funcția de supraveghetor al Transelectrica trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de selecţie pentru poziţia de Membru în Consiliul de Supraveghere şi a sancţiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu i-a fost revocat mandatul de administrator din motive imputabile subsemnatului.

Conform anunțului, profilul de candidat căutat este cel care îndeplineşte o serie de criterii cumulative, după cum urmează:

  1. cunosc limba română și limba engleză

 – înțelegere (ascultare, citire), scris și vorbit – la nivel C1, conform Cadrului European Comun de Referințe pentru Limbi Străine sau – înțelegere (ascultare, citire), scris și vorbit – la nivel B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine, limba engleză

b)  pentru M1, M4 și M5: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată sau echivalente absolvite cu diplomă;

– pentru M2 și M3: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniul economic de lungă durată sau echivalente absolvite cu diplomă;

– pentru M6: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare în domeniul juridic de lungă durată sau echivalente absolvite cu diplomă;

– pentru M7: absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată în domeniul energetic absolvite cu diplomă;

– constituie avantaj absolvirea altor programe de studii post-universitare (MBA sau doctorat, ACCA, CECCAR, PMI, etc.) în domenii relevante.

c) au o experiență profesională totală de minimum 10 ani;

d) sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;

e) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice în ultimii 7 ani sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat pentru motive imputabile lor în ultimii 5 ani sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni și nu au fost revocați de către AGA ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță în ultimii 5 ani;

f) nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Membru al Consiliului de Supraveghere Transelectrica

g) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiuni prevăzute  de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instruirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcției, sau orice alte antecedente penale;

h) nu au făcut poliție politică, așa cum este aceasta definită prin lege;

i) îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația incidentă referitoare la calitatea ce urmează a fi deținută.

Principalele criterii de selecţie sunt:

  • Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică;
  • Competențe de guvernanță corporativă;
  • Competențe sociale și personale;
  • Experiență managerială;
  • Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor;
  • Trăsături comportamentale.

Pentru elaborarea Declaraţiei de Intenţie, candidaţii vor folosi Scrisoarea de aşteptări publicate de Secretariatului General al Guvernului și C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA  pe propriile pagini de internet şi celelate informaţii publice disponibile despre contextul actual al Companiei, se specifică în anunțul companiei.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *