Schimbarea furnizorului de energie: ANRE simplifică procesul de contractare, mod unitar de prezentare a preţurilor în oferte și contracte

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Flux energetic, Info Consumatori
Prima Pagina Energie Electrica si termica Schimbarea furnizorului de energie: ANRE simplifică procesul de contractare, mod unitar de prezentare a preţurilor în oferte și contracte
  • Furnizorii vor fi obligați să factureze consumul de energie electrică pe baza convenţiilor de consum, în cazul în care nu există index citit
  • Se elimină certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare din lista documentelor necesare la întocmirea contractului de furnizare a energiei electrice
  • Se modifică prevederile referitoare la condiţiile de reziliere de către furnizor a contractului de furnizare a energiei electrice

Schimbarea furnizorului de energie: ANRE  a simplificat procesul de contractare astfel încât să fie asigurate cele mai bune condiţii clienților finali, în urma unei analize interne şi în baza propunerilor primite de la participanţii la piaţă. Totodată, Autoritatea vine cu clarificări suplimentare referitoare la conţinutul ofertelor de furnizare a energiei electrice şi la conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice în ceea ce privește elementele de preț, asigurându-se un mod unitar de prezentare a preţurilor comunicate clientului prin ofertă sau prin intermediul contractului.

Furnizorii vor fi obligați să factureze consumul de energie electrică pe baza convenţiilor de consum, în cazul în care nu există index citit şi să încheie cu clienţii finali aceste convenţii, precum şi să stabilească modul de determinare a cantităţilor din convenția de consum. Operatorul de distributie este obligat să utilizeze datele din convenţia de consum la facturarea serviciului de distribuţie în situaţia în care nu există index citit.

Un proiect de ordin ANRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 235/2019 și de abrogare a Ordinului preşedintelui ANRE nr. 130/2015 privind aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice este în consultare publică în procedură de urgență.

În proiectul de ordin au fost abrogate prevederi referitoare la acordarea despăgubirilor/compensaţiilor de către operatorul de distribuție clienţilor, având în vedere faptul că aceste prevederi au fost introduse în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.

Iată principalele modificări din proiectul de ordin menționat, așa cum sunt prezentate de ANRE în referatul de aprobare:

– eliminarea prezentării/depunerii de către client a actelor de spatiu la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi introducerea declaraţiilor pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosinţă al spaţiului;

– detalierea conţinutului ofertei-tip şi a contractului de furnizare a energiei electrice inclusiv în ceea ce privește elementele de preț incluse;

– precizarea modului de transmitere şi de utilizare a indexului autocitit, în cazul schimbării furnizorului de energie electrică de către clientul casnic și clientul noncasnic mic.

Astfel, aceştia pot comunica noului furnizor indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului; furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite operatorului de distribuție indexul autocitit de clientul final, odată cu comunicarea la operatorul de distribuție a datelor referitoare la contractul de furnizare; indexul autocitit se ia în considerare de către operatorul de distribuție la stabilirea consumului de energie electrică în procesul de schimbare a furnizorului.

În cazul în care clientul final nu transmite indexul autocitit, operatorul de distribuție are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a furnizorului;

– precizarea modului de stabilire a datelor de consum din convenţia de consum încheiată de clientul final cu furnizorul. Datele de consum transmise furnizorului de către operatorul de distribuție se stabilesc de către operatorul de distribuție, după caz, pe baza:

• consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ţinând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuție;

• profilului de consum anual, determinat de operatorul de distribuție pentru categoria respectivă de client final în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum;

Convenţia de consum încheiată şi agreată de către clientul final cu furnizorul, se transmite operatorului de distribuție de către furnizor, prin mijloacele de comunicare convenite prin contractul de distribuţie a energiei electrice, iar operatorul de distribuție are obligaţia de a utiliza valorile din convenţia de consum la stabilirea consumului de energie electrică facturat furnizorului în cazul în care la locul de consum nu se citeşte indexul de către operatorul de distribuție sau nu se transmite indexul autocitit de către clientul final;

– clarificarea tipului de contract de furnizare ce trebuie încheiat în cazul parților comune ale imobilelor având destinația de locuință, cu mai mulţi locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalații de folosință comună și există contor de decontare dedicat acestui consum. Astfel, în această situaţie contractul de furnizare a energiei electrice se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalaţiilor în folosinţă comună sau, după caz, cu asociaţia de proprietari sau cu o persoană împuternicită în acest sens şi corespunde tipului de client casnic, cu excepţia situaţiei în care în aceste spaţii se desfăşoară activităţi comerciale/profesionale, în care contractul de furnizare este corespunzător tipului de client noncasnic;

– modificarea prevederilor referitoare la condiţiile de reziliere de către furnizor a contractului de furnizare a energiei electrice. Astfel este prevăzut dreptul furnizorului de a rezilia contractul de furnizare a energiei electrice, în următoarele condiţii cumulative:

i) furnizorul a comunicat clientului final preavizul de deconectare;

ii) furnizorul a comunicat clientului final notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere; notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul, Astfel rezilierea contractului nu mai este condiţionată de întreruperea alimentării cu energie electrică de către OR a locului de consum respectiv;

– introducerea obligației ca în situaţia unor modificări ale statutului juridic a furnizorului/OR, în sensul fuziunii/divizării/transformării, operatorul economic rezultat sau operatorii economici rezultați să modifice sau, după caz, să elaboreze procedurile/metodologiile care decurg din reglementările în vigoare în termen de 90 de zile de la data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele;

– eliminarea prevederilor referitoare la acordarea despăgubirilor/compensaţiilor de către operatorul de distribuție clienţilor, având în vedere faptul că aceste prevederi au fost introduse în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2021 şi de asemenea introducerea unor prevederi din Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice care vor intra în vigoare la data abrogării standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare în vigoare la această dată;

– eliminarea certificatului de racordare sau a avizului tehnic de racordare din lista documentelor necesare la intocmirea contractului de furnizare a energiei electrice;

– abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 privind aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, şi includerea în Regulamentul de furnizare a energiei electrice a unor prevederi care stabilesc în principal modul de alimentare cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *